چگونه شرکتی که با 2 میلیون تومان سرمایه به ثبت رسیده بود و حتی برای خرید میز کار دفترش پول نداشت،
یک ساله 222 میلیارد تومان سود داشته است؟

حلزون

برای دانلود متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.