«یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون»(1)

      دوباره مکر و حیله جاهلیت مدرن آهنگ جنگ با دین خدا را ساز کرد و این بار با پوستین تحریم نفتی، خودآرایی نمود؛ اما دیری نپائید که موج سرما، تصور بوقوع پیوستن این خدعه را همچون کابوسی مرگبار بر دل آنان افکند. آنان را می بینی که مانند مارگزیدگان به خود می پیچند و از مکر خود پشیمان اند! آری آنها از جامی می نوشند که زهر آن را خود فراهم کرده و برای تلخی کام ملت ایران آماده کرده بودند.

     باز هم مرغان ابابیل در هیبتی دیگر (سرما و یخ) ظاهر شده و سپاه ابرهه غرب را مقهور اراده لایزال الهی کرده است.

(1) صف، آیه 8

 
برچسب ها : سپاه ابرهه  ,