کاندولیزا رایس :

    رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند ، با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند .
برچسب ها : نهایت استیصال  ,